Firma nasza powstała w 2000 r. z zamiarem obsługi podatkowo-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw ceniących wysoki poziom profesjonalizmu, poparty odpowiednimi kwalifikacjami jak również bezpieczeństwo i komfort w prowadzeniu swoich interesów.

    Pragniewa państwu zaoferować nasze usługi w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Szczegółowa oferta znajduje się w zakładce "FUNDUSZE".

W związku z weryfikacją założeń Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska przygotowała zestaw wspólnotowych dokumentów strategicznych, zawierających wytyczne dla działań państw członkowskich w ramach powyższych polityk. Dokumenty te obejmują: Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia, spajający wytyczne w sprawie polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - w zakresie polityki spójności, Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także Strategiczne Wytyczne dla Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej.
Układ i zarys programów operacyjnych, które będą wdrażane w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. latach 2007-2013 nawiązują do priorytetów proponowanych przez Komisję Europejską określonych w powyższych dokumentach, jak również do propozycji regulacji prawnych dotyczących funduszy europejskich.

Na podstawie priorytetów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, realizowane będą następujące programy operacyjne *:

* 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
* Program Operacyjny "Infrastruktura i środowisko”
* Program Operacyjny "Kapitał ludzki”
* Program Operacyjny "Konkurencyjna gospodarka”
* Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej”
* Programy europejskiej współpracy terytorialnej
* Program Operacyjny "Pomoc techniczna”

Programami służącymi realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej będą:

* Program Operacyjny "Rozwój obszarów wiejskich”
* Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

Na podstawie: "Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 w ramach NSRO", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 06.02.2006 r.

Programy Operacyjne 2007-2013

System wdrażania funduszy unijnych w latach 2007-2013 ma być prostszy, sprawniejszy i tańszy, niż aktualnie obowiązujący. Ma to na celu przede wszystkim uzyskanie większego efektu makroekonomicznego i społecznego – realizacja programów rozwoju kraju ma być bardziej odczuwalna w gospodarce. Jednoznacznym potwierdzeniem idei pełnej decentralizacji programowania rozwoju regionów w latach 2007-2013 jest przekazanie samorządom województw kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian w zakresie programowania rozwoju regionalnego jest zwiększenie stopnia efektywności prowadzenia działań w tym zakresie przez administrację publiczną oraz wzmocnienie obywatelsko-samorządowego wymiaru dokumentów programowych na lata 2007-2013, co ma podstawowe znaczenie dla modernizacji całego kraju.

Samorządy województw po raz pierwszy są w pełni odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych. Dla zapewnienia właściwego opracowania i efektywnej realizacji regionalnych programów operacyjnych, pewne funkcje koordynacyjne powierzono Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że Minister Rozwoju Regionalnego pełni funkcje horyzontalne w zakresie programowania i zarządzania programami, tj. spoczywa na nim obowiązek skoordynowania prac nad projektami dokumentów niezbędnych do otrzymania funduszy unijnych – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Podział środków z Budżetu Polityki Spójności 2007-2013

Łączna wielkość środków wspólnotowych z budżetu polityki spójności wynosi 59,5 mld Euro. Środki te zostaną zaangażowane w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 [NSRO]. Według „Założeń do zmian NSRO (…)”, przyjętych przez Radę Ministrów w dn. 27.12.2005 r. podział środków finansowych w ramach funduszy kształtuje się następująco:

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [EFRR]: ok. 52%
* Europejski Fundusz Społeczny [EFS]: ok. 15%
* Fundusz Spójności: ok. 33%

16 regionalnych programów operacyjnych wspieranych będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z przyjęciem przez Polskę propozycji KE dotyczącej monofunduszowości programów, nastąpiło przeniesienie dotychczasowych środków EFS planowanych do wykorzystania w ramach regionalnych programów operacyjnych do sektorowego programu operacyjnego, zarządzanego na poziomie krajowym. Równocześnie 70% całości alokacji w ramach EFS zostanie przeznaczone na wsparcie regionów, pozostałe środki będą wdrażane sektorowo [wg "Założeń do zmian NSRO (…)”, przyjętych przez Radę Ministrów w dn. 27.12.2005 r.].Kancelaria Podatkowa MERITUM


Kalkulator odsetkowy

Przydatne linki.


www.sejm.gov.pl - oficjalna strona Sejmu RP,

www.mofnet.gov.pl - oficjalna strona Ministerstwa finansów,

www.zus.gov.pl - oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

www.biznes.onet.pl - serwis ekonomiczny,

www.infor.pl - serwis księgowo-podatkowy grupy INFOR,

www.izba-skarbowa.opole.pl - łatwy dostęp do wszystkich urzędów skarbowych na Opolszczyźnie.